Hoàn Thành Hạng Mục Xây Trát Tòa A2 Dự Án THT New City

/
Hoàn Thành Hạng Mục Xây Trát Tòa A2 Dự Án THT New…

Tiến Độ Thi Công Tháng 11 Tòa A2 A3 Dự Án THT New City

/
Tiến Độ Thi Công Tháng 11 Tòa A2 A3 Dự Án THT New…

Một Góc Không Gian Về Đêm Tại Dự Án THT New City

/
Một Góc Không Gian Về Đêm Tại Dự Án THT New City Dưới…

Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Tòa A2 A3 Dự Án THT New City

/
Cập Nhật Tiến Độ Thi Công Tòa A2 A3 Dự Án THT New…

Cập Nhật Tiến Độ Triển Khai Các Hạng Mục Tòa A2 Dự Án THT New City

/
Cập Nhật Tiến Độ Triển Khai Các Hạng Mục Tòa…

Tiếp Tục triển khai xây dựng, hoàn thiện Tòa A2 A3 dự án THT New City

/
Tiếp Tục triển khai xây dựng, hoàn thiện Tòa A2…

Cập nhật tiến độ dự án THT New City ngày 26/8/2020

/
Cập nhật tiến độ dự án THT New City ngày 26/8/2020 Mỗi…